Regulamin

Regulamin Platformy Stream360
 
 
REGULAMIN SERWISU Stream360.pl
Obowiązuje dla umów zawartych od 11.4.2011
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Właścicielem serwisu stream360.pl znajdującego się pod adresem www.stream360.pl (dalej zwanego Platformą) i jej administratorem jest ADAM SERWIS Dorota Szafer-Kwasik (dalej zwaną Administratorem) z siedzibą w Szczecinie, ul. Łukasiewicza 5, 71-317 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez: Prezydent Miasta Szczecina.
2.
Uprawnionym z tytułu praw do Platformy, jej nazwy, domeny internetowej, a także opublikowanych na Platformie danych jest Administrator i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
3.
Platforma Stream360 umożliwia użytkownikom transmisję video przy użyciu encodera, odpowiedniej kamery IP, kamery internetowej oraz uruchamianie plików multimedialnych jako VOD poprzez serwery streamingowe.
4.
Użytkownik może uruchamiać przekazy audio/video oraz przechowywać pliki audio/video na serwerach Platformy. Zarejestrowany użytkownik może również umieszczać swoje komentarze przy materiałach opublikowanych na Platformie (opcja).
5.
Platforma umożliwia również świadczenie usług dodatkowych po wcześniejszym zawarciu z Administratorem umowy o współpracy. Przykładowe usługi dodatkowe mogą polegać na transmisji audio/video bezpośrednio na strony internetowe wskazane przez użytkownika oraz do urządzeń mobilnych (iPhone, iPad, iPod, telefony komórkowe pracujące w systemie Android), promowaniu materiałów użytkownika na stronach Platformy, rozpowszechnianie w Internecie informacji dotyczących wydarzeń, z których przebiegu użytkownik będzie dokonywał transmisję audio/video, wypożyczania urządzeń do transmisji video.
6.
Transmisje audio i video opublikowane na Platformie Stream360 są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Możliwe jest realizowanie usługi na Platformie Stream360 w taki sposób, że transmisja live oraz pliki audio i video będą dostępne jedynie na wskazanej domenie użytkownika (zgłoszonej administratorowi). Możliwe jest realizowanie usługi na Platformie Stream360 w taki sposób, że transmisja live oraz pliki audio i video będą dostępne jedynie po dokonaniu przez internautę opłaty (wykupi dostęp do strumienia).
7.
Korzystanie z usług Platformy Stream360 jest możliwe w ramach wykupionego KONTA, o którym mowa w cenniku opublikowanym na www.stream360.pl
Korzystanie z usług Platformy Stream360 jest możliwe bez wykupienia KONTA, w opcji - za darmo, gdy internauta będzie miał możliwość otrzymania dostępu do strumienia audio/video TYLKO po dokonaniu opłaty.
8.
Za korzystanie z Platformy Stream360 użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia miesięcznej/rocznej lub jednorazowej opłaty na rzecz Administratora zgodnie z zawartą umową lub aktualnym cennikiem opublikowanym na www.stream360.pl. W wypadku braku księgowania opłaty za korzystanie z Platformy na wskazanym koncie bankowym usługa zostanie zawieszona lub wyłączona do czasu dokonania odpowiedniej wpłaty. Usługa jest wznawiana w ciągu 24h.

Korzystanie z platformy Stream360 nie wymaga umowy. Wystarczy zamówienie i opłacenie FVProforma. Po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty otrzymujesz dostęp na okres miesiąca /okres rozliczeniowy/. Jeżeli masz zamiar kontynuować wystarczy opłacić kolejną FVProforma przesłaną na podany adres email. Brak opłaconej FVProforma skutkuje zamknięciem konta. Kontynuacja nie będzie możliwa! Jeśli jednak po zamknięciu konta stwierdzisz, że chcesz je uruchomić ponownie (w ciągu 30 dni od ostatniego terminu płatności) zostanie doliczona kwota 200zł netto - setup, powtórne uruchomienie konta.
Użytkownik nie wnosi opłaty jeśli wybiera opcję - dostęp do strumienia PŁATNY.
9.
Wykupując konto na Platformie Stream360, korzystając z opcji - dostęp do strumienia PŁATNY, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
II. KORZYSTANIE Z SERWISU
1.
Po złożeniu zamówienia na określone KONTO użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną Fakturę Vat Proforma i może dokonać wpłaty na podane konto bankowe. KONTO użytkownika staje się aktywne w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty. KONTO umożliwia użytkownikowi dostęp do usług Platformy Stream360. Zakres usług zależy od wybranego rodzaju konta oraz usług dodatkowych zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na www.stream360.pl. Oryginał FV wywysłany jest do użytkownika drogą pocztową.
1a.
Po złożeniu zamówienia na opcję dostęp do strumienia PŁATNY, użytkownik otrzymuje dostęp do serwera strumieniowego na czas określony w zamówieniu. Warunkiem uruchomienia usługi w tej opcji jest przesłanie PEŁNEGO zamówienia. KONTO umożliwia użytkownikowi dostęp do usług Platformy Stream360. Ewentualne zobowiązania Platformy Stream360 w stosunku do użytkownika wynikające z Opcji Dostęp do Strumienia PŁATNY następują po otrzymaniu FV od użytkownika, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV. Dane do wystawienia FV przez użytkownika otrzyma on do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po terminie transmisji w Opcji Dostęp Płatny - informacje oparte o dane otrzymane od Operatora Płatności.
2.
Użytkownik może przyjąć dowolną nazwę swojego konta. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy konta, jeżeli nazwa podana przez użytkownika jest już zajęta przez innego użytkownika lub kojarzy się ze znaną osobą, firmą, instytucją lub organizacją albo jest słowem, w ocenie Administratora, powszechnie uważanym za obraźliwe. Administrator nie może jednak zmieniać nazwy użytkownika jeżeli odzwierciedla ona jego firmę, logo lub nazwę produktu/usługi, z którym jest powszechnie kojarzony. W sytuacjach konfliktowych dotyczących nazw kont użytkowników Administrator pozostawia rozstrzygnięcie w gestii samych użytkowników.
3.
Korzystanie z Platformy Stream360/Today-Live wymaga dostępu do sieci Internet oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej lub odpowiedniego oprogramowania (encoder). Korzystanie z usług Platformy Stream360 za pomocą iPhona (iPoda, iPada) i telefonu komórkowego nie wymaga instalowania na nich oprogramowania a jedynie użycia odpowiednich Kodeków do realizacji transmisji (tworzenia plików medialnych). Informacje na temat oprogramowania oraz stosownej konfiguracji są publikowane na Platformach Stream360 oraz Today-Live.
4.
Korzystanie z Platform Stream360 oraz Today-Live.com polega na publikowaniu materiałów, do których prawa przysługują użytkownikowi w ramach aktualnego, dostępnego limitu przesyłania danych.
5.
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Platform Stream360 oraz Today-Live w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
6.
Użytkownik akceptuje fakt, że Platformy Stream360 oraz Today-Live są moderowane, co oznacza że Administrator zarządza treścią oraz komentarzami opublikowanymi przez użytkownika, co obejmuje między innymi trwałe usuwanie komentarzy, blokowanie i/lub usuwanie kont, czuwanie nad przestrzeganiem zasad netykiety przez użytkowników Platform - dotyczy m.in. videochat wewnętrznych Platformy Stream360.
IV. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
1.
Opublikowanie materiałów na Platformie Stream360 jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia że:
a.
jest wyłącznym twórcą lub wykonawcą lub producentem materiałów i wszystkich jego części lub przysługują mu prawa do materiałów lub jest uprawniony do dysponowania, lub korzystania lub rozporządzania materiałami publikowanymi za pomocą platform Stream360 lub Today-Live.com,
b.
prawa do materiałów nie są ograniczone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej,
c.
materiały i ich wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie naruszy praw, dóbr osobistych innych osób, a także zasad współżycia społecznego,
d.
zabezpieczy Administratora przed roszczeniami osób trzecich jakie mogą pojawić się w związku z nieprawdziwością powyższych oświadczeń. W szczególności użytkownik zapłaci niezwłocznie zasądzone lub uzgodnione z występującym z roszczeniem wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a także dokona usunięcia skutków naruszenia i oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty.
2.
Oświadczenia, o których mowa w punktach a-d (powyżej) mają odpowiednie zastosowanie do publikowanych na Platformach Stream360 oraz Today-Live.com komentarzy.
3.
Użytkownik przez opublikowanie materiałów na Platformie Stream360 w serwisach będących naszą własnością:
a.
udziela Administratorowi licencji nie wyłącznej na korzystanie z materiałów w zakresie udostępniania tych materiałów na Platformie Stream360, w tym utrwalania, zwielokrotniania, odtwarzania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera lub innych urządzeń, wyświetlania, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym przez osobę trzecią, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym użytkownikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
b.
zezwala Administratorowi na korzystanie z materiałów w ramach informowania o Platformie Stream360 i jego promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.
c.
zobowiązuje się wobec Administratora, iż ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do danego materiału nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie użytkownik najpóźniej z chwilą opublikowania materiałów na Platformie Stream360, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.
d.
przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że licencja i zgody, o których mowa w pkt a-c wyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Administratora dalszych licencji lub zgody, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień pkt a-c wyżej. Rozwiązanie licencji oraz udzielonych zgód następuje na żądanie użytkownika i jest realizowane przez usunięcie wskazanych materiałów. Do rozwiązania licencji oraz udzielonych zgód odpowiednio stosuje się rozdział Blokowanie konta.
4.
Użytkownik wyraża zgodę na:
a. otrzymywanie na swój adres poczty elektronicznej komunikatów związanych z Platformą Stream360.
5.
Użytkownik zobowiązany jest korzystać z usług Platformy Stream360 jedynie przy użyciu swojego konta założonego na tej Platformie. Jednocześnie zobowiązuje się chronić hasła do swojego konta przed udostępnieniem go innym osobom.
6.
Użytkownik nie może:
a.
prowadzić działań mogących zakłócić funkcjonowanie Platformy lub uniemożliwić niezakłócone korzystanie z Platformy przez innych użytkowników,
b.
naruszać autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do materiałów lub komentarzy opublikowanych na Platformie Stream360,
c. naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do prywatności, ochrony wizerunku, dobrego imienia.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTARTORA
1.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, w szczególności jeżeli spowodowałyby one utratę materiałów opublikowanych na Platformie.
2.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Platformy wynikającą z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń w jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości z wyprzedzeniem informował użytkownika, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronach Platformy.
3.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, poprawność, zupełność, aktualność, prawdziwość lub formę materiałów umieszczanych w ramach Platformy. Treść i forma materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora. Za publikowane materiały wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy.
4.
Administrator nie bierze udziału w sporach użytkowników. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą.
5.
W zakresie funkcjonalności polegającej na publikowaniu materiałów, Administrator realizuje jedynie usługę utrzymywania danych w ramach udostępnionej przez siebie Platformie. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Administrator nie dokonuje ingerencji w materiały publikowane na Platformie. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż nie monitoruje publikowanych materiałów, ani nie dokonuje ich modyfikacji.
6.
W ramach Platformy użytkownik może przechowywać materiały zgodnie z powierzchnią dyskową przypisaną do wybranego konta opisanego w cenniku opublikowanym na stronie Platformy. Jednocześnie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenia materiałów, ich usunięcie lub utrudnienia w dostępie do materiałów spowodowanymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Administratora.
7.
Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian lub modyfikacji Platformy.
8.
W sytuacji gdy publikowanie materiałów w Serwisie zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, tajemnicy chronionej prawem, Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną drogą mailową na adres biuro[a]stream360.pl wraz z uprawdopodobnieniem zaistniałego naruszenia, podejmie działania mające na celu zablokowanie lub usunięcie materiałów będących przyczyną naruszenia.
9.
W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania Platformy, użytkownik może składać reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro[a]stream360.pl. Administrator przekaże odpowiedź na reklamację w terminie 30 dni, z tym, że ze względu na okoliczności sprawy termin ten może zostać wydłużony. Administrator nie jest zobowiązany do przekazywania odpowiedzi na reklamacje oczywiście nieuzasadnione, a także w sytuacji, w której w wyniku uzasadnionej reklamacji dokona stosownej korekty w funkcjonowaniu Platformy. Administrator oświadcza, że w ramach swoich możliwości technicznych, organizacyjnych lub prawnych, dołoży starań w celu uwzględniania reklamacji, nie jest jednak zobowiązany do ich uwzględnienia.
VI. BLOKOWANIE MATERIAŁU ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA
1.
Administrator ma prawo do zablokowania oraz usunięcia materiału lub komentarza opublikowanego w ramach Platformy Stream360, jeżeli materiał lub komentarz narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: opublikowane przez niego materiały będą sprzeczne z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności opublikowane materiały będą zawierały treści wulgarne, obsceniczne, erotyczne, pornograficzne, obraźliwe, rasistowskie, naruszające dobra innych osób, namawiające do czynów niezgodnych z prawem. Przed podjęciem działań, o których mowa w niniejszym punkcie Administrator wezwie użytkownika do usunięcia materiału we własnym zakresie oraz usunięcie powstałych skutków.
2.
Zablokowanie i/lub usunięcie konta użytkownika Platformy Stream360 nastąpi po rozwiązaniu umowy o współpracy. Może to nastąpić w sytuacji naruszania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.
Konto użytkownika zostanie również zablokowane w przypadku wykorzystania Platformy Stream360 do prowadzenia działalności reklamowej lub promocyjnej w zakresie nie uzgodnionym z właścicielem Platformy Stream360.
4.
Zakazane są wszelkie czynności, które mogą destabilizować lub zakłócać pracę Platformy, utrudniać dostęp do niej lub zawartości lub korzystania z niej innym użytkownikom. Zabronione jest również podejmowanie wszelkich innych działań mogących wywołać niekorzystne następstwa dla Administratora, innych użytkowników lub osób trzecich lub działań zagrażających ich prawom lub interesom.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Obowiązująca wersja Regulaminu jest opublikowana pod adresem:
www.stream360.pl.
2.
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu użytkownik zostanie wcześniej poinformowany poprzez przesłanie informacji o zmianach na jego adres mailowy. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Regulaminu użytkownik może rozwiązać umowę o współpracy.
3.
W przypadku określonym w pkt 2 wyżej, licencje i zgody użytkownika, udzielone zgodnie z rozdziałem IV pkt 1 - 3 Regulaminu pozostają w mocy do czasu usunięcia przez Administratora określonych materiałów.
4.
Korzystanie z Platformy Stream360 oznacza zgodę Użytkownika na brzmienie Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia umowy o współpracy oraz, w przypadku zmiany regulaminu zgodnie z pkt 2, na każdą taką zmianę. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub jego zmiany zgodnie z pkt 2 użytkownik lub Administrator może rozwiązać umowę o współpracy.